Katholieke Bijbel Stichting      Katholiek Nederland   :: login
waarquizraadselpuzzel  
Makkelijke vragen over Nieuwe Verhalen

Maar ja, wat is precies makkelijk? Als je de verhalen kent van thuis of school? Door zelfstudie? In ieder geval zijn dit de vragen die je zou moeten kunnen beantwoorden als je zegt iets van de bijbel te weten...

Vraag 1: Het evangelie van Johannes begint met:
In het begin was het WoordÖ
In het begin was God en hij zei...
In het begin was Jezus, de mens die...
In het begin was De grote leegte en daarin...
In het begin was De big bang, en toen...
In het begin was het donker, maar...

Vraag 2: Jezus wordt gezien als de "Messias". Maar wat betekent dat woord eigenlijk?
De komende
Hij die is
Hij die was, is en komen zal
Hij die kwam, zag en overwon
Gezalfde
Gedoopte
Heilige
Gekruisigde

Vraag 3: En in dat verband, wat betekent het woord Christus?
Het was een gangbare achternaam in de tijd van Jezus
Is onbekend c.q. onvertaalbaar
Van "Chrastos Nazareno", de Griekse naam voor het dorp Nazareth
Gezalfde
Gedoopte
Heilige
Gekruisigde

Vraag 4: Hoewel zijn moeder maagd was toen hij geboren werd, wordt toch voor de afstamming van Jezus de vaderlijke lijn gevolgd. Van wie stamde Jezus in dat geval af?
Saul
Simson
Jozua
Jesaja
Mozes
David

Vraag 5: Volgende vertalers van de Nieuwe Bijbel Vertaling klopt het woord "kribbe" niet als de juiste omschrijving van de eerste rustplaats van het kindje Jezus. Hoe hebben ze het nu gedacht te moeten vertalen?
Drinkbak
Kraambak
Commode
Wieg
Altaar
Houten bak
Kleitafel
Voederbak

Vraag 6: Wie kwamen er het eerst op kraamvisite bij Jezus?
Herodes, de koning van Judea, benieuwd naar zijn opvolger
Drie magiŽrs ("koningen"), gelokt door een ster
Johannes de Doper, om hem te dopen
Herders uit de buurt

Vraag 7: Herodes wilde Jezus doden, omdat hij bang was dat Jezus hem van de troon zou stoten. Hoe ontsnapte Jezus?
De herders namen hem mee
De familie vluchtte naar Egypte
Hij zakte in een mandje de Nijl af, tot een prinses hem vond
Jozef en Maria vertrokken onmiddellijk naar hun dorp Nazareth

Vraag 8: In welke plaats groeide Jezus op?
Jeruzalem
Bethehem
Nazareth
KapernaŁm
Jericho

Vraag 9: Johannes de Doper heet wel de "Doper", maar wie doopte wie nu eigenlijk?
Johannes de Doper doopte Jezus
Jezus doopte Johannes
Ze doopten elkaar om beurten
Ze werden beiden gedoopt door de tempelpriester
Johannes had te veel ontzag voor Jezus om hem te dopen.

Vraag 10: Johannes de Doper eindigde:
Met zijn nek in een strop
Met zijn hoofd op een bord
Verdronken in de Jordaan
Aan het kruis.
Verhongerd in de woestijn
Te pletter gevallen van het tempeldak

Vraag 11: Welke uitspraak over Johannes de Doper is fout?
Johannes was de neef van Jezus
Johannes hield niet van koken
Op de verjaardag van Herodes was Johannes er met zijn hoofd niet echt bij.
Johannes was niet alleen een doper, maar ook duivenhouder

Vraag 12: Met welk wonder maakte Jezus zich voor het eerst bekend?
Tijdens een bruiloft veranderde hij water in wijn
Hij wekte een alcoholist op uit de doden
Hij liet de tempel in Jeruzalem instorten
Hij genas een blinde
Hij sprong van de tempel en werd opgevangen door engelen
Hij sprak met een overspelige vrouw

Vraag 13: Wat betekent trouwens het Aramese woord "Abba"?
Dochter
Zoon
Moeder
Vader
Opa
Oma

Vraag 14: Hoeveel discipelen had Jezus?
Drie
Zeven
Tien
Elf
Twaalf

Vraag 15: Hoe kunnen de Tien Geboden volgens Jezus samengevat worden?
De wet is er voor de mens, en de mens is er niet voor de wet
Oog om oog, tand om tand
Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden
Heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten
Heb God lief met heel uw hart, ziel en verstand en heb uw naaste lief als uzelf

Vraag 16: Hoe vaak vindt Jezus dat je een ander moet vergeven als die je iets aandoet?
Drie keer en dan is het genoeg
Zeven keer en dan is het op
Tien keer en dan mag je terugslaan
Honderd keer en dan mag je geduld op zijn
Een kleine vijfhonderd keer maar het mag best vaker

Vraag 17: Met welk dier wordt Jezus regelmatig vergeleken?
Lam
Duif
Schaap
Arend
Kat met negen levens
Geitenbokje

Vraag 18: Welke profeet uit het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament vaak geciteerd, omdat hij de komst van Jezus ver van tevoren zou hebben aangekondigd?
Mozes
Amos
JoŽl
Jeremia
Jesaja
Johannes de Doper

Vraag 19: Wie benoemde Jezus tot Zijn opvolger?
De leerling die Hem had verraden
De leerling die hem niet wilde kennen
De leerling van wie Jezus hield
De leerling die het niet zo geloofde
Niemand. Jezus is niet op te volgen

Vraag 20: Jezus maakte een glorieuze intocht in Jeruzalem. Wat was zijn vervoersmiddel?
Een ezel
Een prehistorisch pausmobiel
Een kameel
Een Romeinse strijdwagen
Een paard
Een vurige hemelse koets

Vraag 21: Wanneer stelde Jezus het avondmaal met brood en wijn in?
Dat was toch vlak voordat hij gearresteerd werd?
Vlak voordat hij van huis vertrok om te gaan preken, toch?
Dat was toch nadat hij op die bruiloft water in wijn had veranderd?
Was dat niet bij die bijeenkomst waar hij al dat brood vermenigvuldigde?
Het avondmaal is geen uitvinding van Jezus, maar van de kerk

Vraag 22: Welke regel hoort nŪťt in het Onze Vader, het gebed dat Jezus leerde aan zijn discipelen?
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Geef ons heden ons dagelijks brood
Vergeef ons en onze schuldenaren
Leid ons niet in bekoring
Red ons van het kwaad

Vraag 23: Van welk lichamelijk ongemak hadden de vrienden van Jezus last, vlak voor zijn arrestatie?
Dronkenschap
Kou
Diarree
Indigestie
Slaap

Vraag 24: Door wie werd Jezus verraden?
Door Judas
Door Titus
Door Pontius Pilatus
Door Petrus

Vraag 25: Wat gebeurt er met Jezus na drie dagen in het graf gelegen te hebben?
Hij keert levend en wel terug onder de levenden
De levenden zien hem soms als een geestverschijning
Onbekenden stelen zijn lichaam uit het graf
Hij vertrekt met lichaam en al naar de hemel
Hij gaat ontzettend stinken

Vraag 26: Wie hield op de eerste pinksterdag een beroemde toespraak?
Jezus zelf
Maria, de moeder van Jezus
Maria Magdalena
Petrus
Paulus
Johannes

Vraag 27: Hoeveel dagen zitten er tussen Pasen en Pinksteren?
Zeven
Tien
Veertig
Vijftig
Honderd
Geen, want Pasen is een ander woord voor Pinksteren en valt dus op dezelfde dag.

Vraag 28: Wie was Saulus?
De eerste koning van IsraŽl
De laatste koning van IsraŽl
De rots waarop Jezus zijn kerk bouwde
Een fanatiek bestrijder van het christendom
Eťn van de evangelieschrijvers
De eerste paus van de katholieke kerk

Vraag 29: Paulus moet zich nogal eens tegen kritiek verweren. Maar als hij over zichzelf opgeeft dan doet hij dat het liefst over:
Zijn bereisdheid
Zijn welbespraaktheid
Zijn bijbelkennis
Zijn ongehuwde staat
Zijn zwakheid

Vraag 30: Met welk verhaal eindigt het Nieuwe Testament?
Met de hemelvaart van Jezus
Met de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Met de avonturen van de apostelen na de dood van Jezus
Met een brief van Paulus aan de jonge christengemeentes