Katholieke Bijbel Stichting      Katholiek Nederland   :: login
waarquizraadselpuzzel  
28 Moeilijke vragen over Jezus en daarna
Ach, wat is moeilijk? Maar je moet het verhaal van Jezus wel een paar keer gelezen hebben, wil je hier de hoogste score uithalen...

Vraag 1: Wanneer is Jezus geboren?
Ergens in de winter van het jaar 0
In een nacht van 24 op 25 december van het jaar 0
Daar zegt de bijbel niets over
Rond pasen (maart/april) in het jaar 1

Vraag 2: Welke van de vier Evangeliën is het oudst?
Matteüs
Markus
Lucas
Johannes

Vraag 3: Het favoriete kledingstuk van Johannes de Doper was gemaakt van:
Wol
Kameelhaar
Zijde
Zacht katoen
Papyrus
Perkament

Vraag 4: Wat was de dagelijkse kost van Johannes de Doper?
Sprinkhanen met honing
Pannenkoeken met stroop
Rijst met kerriesaus
Ongezuurde broden met linzensoep
Manna met kwakkels

Vraag 5: Hoeveel mannen gaf Jezus op wonderbaarlijke wijze te eten volgens het verhaal van Mattheus?
4.000
5.000
9.000
12.000

Vraag 6: Wat kun je volgens Jezus het beste doen wanneer je struikelt?
Weer opstaan
Wachten op een barmhartige Samaritaan
Bidden tot God
Je voet afhakken en met één voet doorhinken
Het stof van je voeten schudden en naar een andere stad gaan

Vraag 7: Lopen over water is een van de meest aansprekende wonderen uit de bijbel. Maar wie hebben dat ook alweer echt gedaan?
Noach en Jezus
Alleen Jezus
Mozes, Noach, Petrus en Jezus
Johannes, Petrus en Jezus
Petrus en Jezus
Jona, Mozes, Elia, Petrus en Jezus

Vraag 8: Waarvoor staat in de gelijkenis van de zaaier het zaad?
Het woord van God
Het Nieuwe Testament
De apostolische geloofsbelijdenis
Brood en wijn

Vraag 9: Jezus vertelde zijn boodschap in gelijkenissen,
Zodat iedereen het goed zou begrijpen
Zodat niemand het zou begrijpen
Zodat alleen sommigen het zouden begrijpen
Zodat wij het ook nog zouden begrijpen
Zodat de Romeinen zijn opruiende verhalen niet zouden begrijpen

Vraag 10: Met welke van de onderstaande zaken heeft Jezus het koninkrijk van God niet vergeleken?
Mosterdzaad
Zuurdesem
Schat die in de akker ligt
Een mooie parel
Een wijnpers
Een sleepnet wat in het water wordt geworpen

Vraag 11: Wat is het grootste gebod? vroeg iemand aan Jezus. En hij antwoordde:
Doe wel en zie niet om
Heb je naaste lief als jezelf
Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet
Heb God lief met heel uw bezit en met heel uw vermogen en met al uw tijd.
Heb God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Vraag 12: En wat is dan "het tweede gebod, dat gelijk is aan het eerste"?
Je zult geen afgodsbeelden maken
Doe wel en zie niet om
Heb je naaste lief als jezelf
Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet
Heb God lief met heel uw bezit en met heel uw vermogen en met al uw tijd.
Heb God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Vraag 13: Over het water van welk meer liep Jezus?
Gennésareth
Galilea
Tiberias
Kinnereth
Over elk van deze meren
Over geen van deze meren

Vraag 14: Waarmee vergelijkt Jezus zichzelf níét?
Water
Licht
Brood
Vuur
Wijnstok

Vraag 15: Had Jezus eigenlijk broers en zusters?
Nee, hoe zou dat kunnen met een maagdelijke moeder?
Ja, een oudere zus en een jongere broer
Ja, een heel aantal broers en zussen
Daar zwijgt de bijbel over
Dat laat de bijbel een beetje in het midden

Vraag 16: Wat hebben Mozes en de profeet Elia gemeen dat hen zo bijzonder maakte dat zij beiden aan Jezus verschenen op de berg?
Ze waren beiden grote leiders van het volk Israël
Ze hebben beiden de 10 geboden aan het volk gebracht
Ze waren beiden lange tijd op een berg in gebed geweest
Ze stierven beiden een spectaculaire dood
Van hen beiden werd gezegd dat ze ooit terug zouden keren
Zij hebben beiden God van zeer nabij gezien

Vraag 17: Wie spreekt als eerste het idee uit dat Jezus moest sterven om de zonden van de wereld op zich te nemen?
De apostel Petrus
Gouverneur Pilatus
De apostel Paulus
Het concilie van Nicea
Jezus zelf

Vraag 18: Wat kun je volgens Jezus beter niet doen?
Jonge wijn in oude zakken
Oude wijn in jonge zakken
Jonge wijn in jonge zakken
Oude wijn in oude zakken

Vraag 19: Lucas heeft naast een evangelie ook een ander boek op zijn naam. Aan wie schrijft hij het boek "Handelingen van de apostelen"?
Aan de christengemeente van Rome
Aan zijn leerling Timotheus
Aan zijn vriend Jonathan
Aan zijn vriend Teofilus

Vraag 20: Wie is Urbanus in de bijbel?
De eerste bekeerling van Paulus in België
Een medewerker van Paulus
De Stadhouder toen Quirinius het bewind over Syrië voerde
De naam van het schip waarop Paulus naar Rome voer
De soldaat die Jezus aan het kruis nagelde

Vraag 21: En Patmos?
Het eiland met een eenogig monster
Het eiland, waarop Paulus schipbreuk leed
Het eerste eiland dat zich "christelijk" noemde
Het eiland, waarop Johannes droomde
Het eiland, waarop Petrus voor het eerst voet aan wal zette
Het eiland, waarop Jona aanspoelde

Vraag 22: Paulus had één groot voordeel in zijn aanvaringen met de overheid:
Hij had een groot familiekapitaal geërfd
Hij was een groot schriftgeleerde
Hij was een groot Grieks filosoof
Hij had met succes politicologie gestudeerd
Hij kende Pilatus nog van school
Hij had een Romeins paspoort
Hij kende de romeinse wetten als geen ander

Vraag 23: Wat hebben de namen, Smyrna, Pergamum, Efeze, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea met elkaar gemeen?
Het zijn de zeven dwaze maagden uit het verhaal van Jezus
Het zijn de namen van de vrouwelijke discipelen van Jezus (voor zover bekend)
Het zijn de steden aan wie Johannes de Apocalyps schrijft
Het zijn de zeven boze geesten die Jezus uitdreef uit Maria Magdalena
Het zijn de zeven steden die Paulus aandeed op weg naar Rome

Vraag 24: Wie uit de omgeving van Jezus heeft later géén brief geschreven die in de Bijbel is opgenomen?
Judas
Lucas
Matteüs
Petrus
Jacobus
Johannes

Vraag 25: Paulus zou geen reisfolders moeten schrijven. Over Kreta zeker niet. Maar wat heeft ie níét over de bewoners van dit eiland gezegd?
Mensen van Kreta zijn leugenaars
Mensen van Kreta zijn gemene beesten
Mensen van Kreta zijn vadsige vreters
Mensen van Kreta zijn tot niets goeds in staat

Vraag 26: Aan wie verscheen Jezus het eerst na de opstanding?
Maria de moeder van Jezus
Maria van Magdala
Maria, de zus van Martha
De "andere" Maria

Vraag 27: Het aantal wonderen dat Jezus volgens de evangelist Johannes gedaan heeft:
100
666
777
1000
7000
Hij wist het zelf ook niet

Vraag 28: Wat zijn de allerlaatste woorden van de Bijbel?
Amen, zo zal het gebeuren
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen
Ita Missa est
God zij gedankt en geloofd
Zo, nu eerst een Bavaria
Kom Heer Jezus Kom
Wordt vervolgd