De bijbel De bijbel
 
.........
 
 De eerste brief van Johannes
WB 
 


Kinderen van God
     [28] En nu, kinderen, blijf in Hem. Dan zijn wij vol vertrouwen* als Hij zal verschijnen, en hoeven wij ons bij zijn komst* niet te schamen. [29] Daar u weet dat Hij rechtvaardig is, moet u inzien dat ieder die de gerechtigheid doet, ook uit Hem geboren is.
     [2] Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen; maar wij weten dat, wanneer Hij zal verschijnen, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. [3] Wie dit van Hem verwacht, maakt zich rein, zoals Jezus rein is. [4] Wie zonde doet, overtreedt* Gods wet, want de zonde ís Gods wet overtreden. [5] En u weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen, en er is in Hem geen zonde. [6] Wie in Hem blijft, zondigt niet; de zondaar heeft Hem niet gezien en kent Hem niet.
     [7] Kinderen, laat niemand u op een dwaalspoor brengen; wie de gerechtigheid doet, is een rechtvaardige zoals Hij rechtvaardig is; [8] wie de zonde doet, is een kind van de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin, en de Zoon van God is juist verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken. [9] Wie uit God geboren is, zondigt niet, want de goddelijke* levenskiem blijft werkzaam in hem; hij kan* zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. [10] Hieraan kan men de kinderen van God en de kinderen van de duivel onderscheiden: wie de gerechtigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2016.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.